Hoe financieren zorgverzekeraars in hoogte verstelbare bureaus? Alles over subsidies en financieringsmogelijkheden in Duitsland voor 2024

Het is nu algemeen bekend dat langdurig zitten en een niet-ergonomische houding een langdurige negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Brengt u het grootste deel van uw werktijd zittend in dezelfde houding door? Dan ken je het gevoel van uitputting en constante rugpijn maar al te goed...

Een zit-sta bureau zorgt voor meer beweging en kan uw ongemak dus aanzienlijk verminderen. Maar wie moet de kosten van uw in hoogte verstelbaar bureau betalen? Is dat de ziektekostenverzekering, uw werkgever of moet u de kosten zelf dragen?

In dit artikel informeren we u over de wettelijke situatie met betrekking tot de financiering van in hoogte verstelbare bureaus in Duitsland en geven we informatie over wie u in dit verband kunt contacteren en hoe u het gemakkelijkst financiering voor uw in hoogte verstelbaar bureau kunt krijgen of een subsidie voor een in hoogte verstelbaar bureau kunt aanvragen.

Die Krankenkasse kann in einigen Fällen deinen höhenverstellbaren Schreibtisch finanzieren.


De Arbowet definieert maatregelen en verplichtingen waaraan moet worden voldaan om de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk te waarborgen. Een belangrijk deel van de wetgeving heeft betrekking op arbeidsomstandigheden. Volgens § 3 van de Duitse Arbowet is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om arbomaatregelen te nemen en aan te passen. De kosten van deze maatregelen mogen echter niet op de werknemers worden afgewenteld.

Bovendien is de werkgever volgens § 4 verantwoordelijk voor het zodanig organiseren van het werk dat risico's voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid worden vermeden. De te nemen maatregelen moeten onder andere rekening houden met de laatste ontwikkelingen in de arbeidsgeneeskunde.

Volgens § 5 is het ook de plicht van de werkgever om de arbeidsomstandigheden regelmatig te beoordelen om potentiële gevaren tijdig te onderkennen en te voorkomen. Potentiëlegevaren kunnen onder andere ontstaan door het ontwerp en de inrichting van de werkplek.

Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, den Arbeitsplatz so einzurichten, dass deine Gesundheit geschützt ist.

Wat betekent dit voor de werknemer?

Hieruit volgt dat de werkgever in principe verantwoordelijk is voor het zodanig inrichten van de werkplek van de werknemer dat zijn gezondheid wordt beschermd. Een fundamenteel probleem is echter dat er geen specifieke regels of wetten zijn die expliciet verwijzen naar het gebruik van in hoogte verstelbare bureaus bij rugklachten of andere gezondheidsproblemen.

Daarom zijn werkgevers niet verplicht om een in hoogte verstelbaar bureau te subsidiëren of ter beschikking te stellen aan werknemers. De overname van de kosten voor een in hoogte verstelbaar bureau is daarom voornamelijk gebaseerd op de goodwill van de werkgever.

De Arbowet omschrijft echter ook de rechten en plichten van werknemers die, volgens § 16 , de werkgever op de hoogte moeten stellen van eventuele risico's voor hun eigen gezondheid en veiligheid. Het nadeel is echter dat volgens § 17 van de Duitse Arbowet werknemers alleen suggesties kunnen doen om hun gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren. Of de werkgever de suggesties uitvoert, hangt uitsluitend af van zijn oordeel en wil.

Als je aan je werkgever bewijst dat een in hoogte verstelbaar bureau beter zou zijn voor je gezondheid, is het nog steeds zijn beslissing of hij je verzoek inwilligt en je op zijn minst een subsidie geeft voor je in hoogte verstelbare bureau.

Steunt je werkgever je suggesties niet en ben je nog steeds van mening dat je gezondheid en/of veiligheid op het werk in gevaar komt door het gebrek aan maatregelen van de werkgever? Dan kun je contact opnemen met de bevoegde instantie, de toezichthoudende autoriteit voor veiligheid en gezondheid op het werk, volgens § 17 .

Finanzierung von höhenverstellbaren Schreibtischen durch die Krankenkasse.

Wat bepaalt de Arbeidsomstandighedenverordening?

De Arbowet gaat over algemene arbozaken. Als het echter gaat om het specifieke ontwerp en de uitrusting van werkplekken, biedt de Werkplekverordening nauwkeurige richtlijnen.

De Werkplekverordening verwijst in bijlage 6 expliciet naar het ontwerp van beeldschermwerkplekken. Het bepaalt dat ergonomische eisen in acht moeten worden genomen, werknemers regelmatige rustperioden moeten krijgen en er voldoende ruimte moet zijn voor het wisselen van werkhouding en bewegingen. De verordening gaat echter niet in op de hoogteverstelling van bureaus.

De enige vereiste voor bureaus is dat ze eenvoldoende groot en reflectiearm oppervlak moeten hebben en een flexibele opstelling van de arbeidsmiddelen mogelijk moeten maken.

Conclusie: De Arbowet en de Arbeidsomstandighedenverordening bieden geen wettelijke basis voor het vergoeden van de kosten van een in hoogte verstelbaar bureau. Dit betekent echter niet dat je geen toegang hebt tot een "gratis" zit-sta bureau, want er zijn andere mogelijkheden voor financiering of subsidie voor in hoogte verstelbare bureaus.

Arbeiten im Stehen mit dem Yaasa Frame Essential in Weiss.

Hoe kan ik mijn werkgever nog overtuigen om een in hoogte verstelbaar bureau aan te schaffen?

Tot nu toe ziet de juridische situatie er niet veelbelovend uit als het gaat om de financiering of subsidiëring van een in hoogte verstelbaar bureau door je werkgever. Hoewel je werkgever niet wettelijk verplicht is om een zit-sta bureau te betalen, is het niet onmogelijk dat hij toch akkoord gaat met de aanschaf van een flexibel bureau.

Voordat je je werkgever hierover benadert, moet je je goed informeren over de voordelen van een in hoogte verstelbaar bureau, zodat je hem met goede argumenten kunt overtuigen van de voordelen van zo'n bureau. Als je de voordelen van in hoogte verstelbare bureaus uitlegt aan je werkgever, zal hij eerder geneigd zijn om te beslissen om de kosten te vergoeden.

Je moet ookop voorhand geschikte bureaus zoeken . Je moet er vooral voor zorgen dat het bureau voldoet aan de groottevereisten van het kantoor, de belangrijkste technische functies heeft en niet te duur is. Als het zit-sta bureau duur is voor je werkgever, zal hij de aankoop eerder afwijzen. Je kunt het beste van tevoren een offerte aanvragen bij de fabrikant. Deze kun je dan samen met de specificaties van het in hoogte verstelbare bureau aan je werkgever voorleggen.

Hier vind je een selectie van in hoogte verstelbare bureaus in verschillende maten en kleuren. Met name de Desk Pro 2 is met zijn royale bladafmetingen en functies geschikt als bureau op kantoor en bovendien voordelig geprijsd. Op verzoek sturen we u ook graag een offerte voor het door u geselecteerde bureau: Neem gewoon contact op via ons contactformulier.

Wilt u een offerte voor een in hoogte verstelbaar bureau?

Stuur nu een aanvraag

Als je al langere tijd last hebt van gezondheidsklachten als gevolg van een werkplek die niet optimaal is uitgerust, moet je een specialist raadplegen. Dergelijke klachten kunnen bijvoorbeeld rug- of nekpijn zijn door te veel zitten en te weinig beweging op het werk.

Naast behandeladviezen kan je arts je ook een bijbehorend medisch certificaat geven. U kunt het certificaat ook aan uw werkgever voorleggen om hem te overtuigen van de urgentie van een in hoogte verstelbaar bureau om uw gezondheid te beschermen.

Het certificaat voor een in hoogte verstelbaar bureau moet gedetailleerdvertellenover uw lichamelijke problemen en de oorzaken ervan en uw diagnose bevatten, waardoor de aanschaf van een sta-bureau onontbeerlijk is. Daarnaast moet uw behandelend arts in het certificaat zo nauwkeurig mogelijk aangeven hoe en waarom een in hoogte verstelbaar bureau uw gezondheid zou bevorderen en een positief effect zou hebben op uw werk.

De verklaring moet uw lichamelijke klachten of beperkingen bevestigen en zo de overname van kosten voor een in hoogte verstelbaar bureau als werkhulpmiddel rechtvaardigen.

Je werkgever is echter niet verplicht om je werkplek uit te rusten met een in hoogte verstelbaar bureau, zelfs niet als je een zinvol medisch attest voorlegt. Als je werkgever terughoudend is, kun je contact opnemen met revalidatieorganisaties of je zorgverzekeraar. We zullen nu uitleggen waar je rekening mee moet houden.

Mann verstellt die Höhe an seinem Bürotisch.

Een zit-sta bureau financieren via "uitkeringen voor deelname aan het arbeidsproces" van revalidatie-instellingen


Uitkeringen voor deelname aan het arbeidsproces
LTA, zijn bedoeld voor mensen met een handicap of met een risico op een handicap. Ze zijn bedoeld om de betrokkenen in staat te stellen betaald werk te aanvaarden, te verbeteren of te hervatten. De uitkeringen kunnen zowel aan de betrokken werknemers worden verstrekt als aan het bedrijf waar de werknemers werken.

Naast ondersteuning bij de financiering van bijvoorbeeld opleiding of bijscholing of medische hulp, omvat LTA ook de subsidiëring van hulpmiddelen en technische werkhulpmiddelen. In bepaalde gevallen vallen ook in hoogte verstelbare bureaus onder deze categorie . Uitkeringen voor deelname aan het arbeidsproces worden door verschillende revalidatieorganisaties verstrekt.

Voor het aanvragen van LTA heb je altijd een medische verklaring, een kostenbegroting van de fabrikant en een ingevuld aanvraagformulier nodig, dat je kunt vinden bij de betreffende revalidatieorganisatie. Als de revalidatieorganisatie vaststelt dat je vanwege je gezondheidssituatie een in hoogte verstelbaar bureau op het werk nodig hebt, is de kans groot dat de kosten van je in hoogte verstelbare bureau worden vergoed.

De revalidatieorganisaties (waaronder bijvoorbeeld deDuitse pensioenverzekering) verwijzen naar de Arbowet. Zoals reeds vermeld, is de werkgever primairverantwoordelijkvoor de ergonomische uitrusting van de werkplek . Daarom is er geen verplichting voor de pensioenverzekering om uitkeringen te verstrekken en is er geen verplichting om de kosten van bijvoorbeeld in hoogte verstelbare bureaus te dekken. De pensioenverzekering dekt de kosten van arbeidsongeschiktheidsgerelateerde aangepaste werkplekapparatuur die verder gaat dan de verplichting van de werkgever.

Mann arbeitet im Stehen an einem höhenverstellbaren Tisch von Yaasa.

Welke revalidatieorganisatie is verantwoordelijk voor "uitkeringen voor deelname aan het arbeidsproces"?

Uitkeringen voor deelname aan het arbeidsproces worden verzorgd door verschillende revalidatieorganisaties. Bij wie je hiervoor terecht kunt, hangt bijvoorbeeld af van hoe lang je al in dienst bent en premieplichtig.

De Duitse pensioenverzekering (DRV) is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor LTA als je minstens 15 jaar hebt gewerkt en premieplichtig bent. Om bij de DRV financiering aan te vragen voor een in hoogte verstelbaar bureau, moet je de formulieren G0100 en G0130 invullen, die je kunt downloaden van de DRV-website.


Als je minder dan 15 jaar in dienst bent en bijdragen moet betalen, moet je contact opnemen met de Federale Dienst voor Arbeidsbemiddeling voor hulp. Als het een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar het werk is waardoor je nu een in hoogte verstelbaar bureau op je werkplek nodig hebt, zijn de wettelijke ongevallenverzekeringen of Berufsgenossenschaften de juiste contactpersonen.

In speciale gevallen zijn het integratiebureau of welzijnsorganisaties van de staat, zoals openbare jeugdzorgorganisaties , verantwoordelijk voor LTA. Tot slot biedt hetziekenfonds ook voordelen voor deelname aan het beroepsleven. Ze zijn echter niet wettelijk verplicht om dit te doen en daarom moeten ze als laatste aanspreekpunt worden gezien.

Finanzierung eines Sitz-Steh-Tisches durch die Krankenkasse.

Financiering van een zit-sta-tafel door het ziekenfonds

Als noch je werkgever noch de revalidatieorganisatie bereid is om een in hoogte verstelbaar bureau te financieren, kun je een aanvraag indienen bij je zorgverzekeraar. Maar let op: hoewel zorgverzekeraars de kosten van hulpmiddelen op de werkplek vergoeden, geldt dit niet altijd voor een in hoogte verstelbaar bureau.

De zorgverzekeraar bekijkt elke aanvraag individueel en beslist of en in welke mate de aanvrager een subsidie krijgt voor een in hoogte verstelbaar bureau.


Net als bij andere revalidatieaanbieders moet u ook bij de aanvraag voor vergoeding van een in hoogte verstelbaar bureau bij dezorgverzekeraar een aanvraagformulier invullen. Je hebt ook een zinvolle medische verklaring nodig waarin staat dat je een zit-sta bureau nodig hebt om je werk te kunnen doen.

Als de zorgverzekeraar je aanvraag voor vergoeding van de kosten van een in hoogte verstelbaar bureau goedkeurt, geldt hiervoor een bepaalde maximumprijs, die 800 of 1200 euro bedraagt. Als het door jou gewenste bureau meer kost, moet je het verschil zelf betalen of kan je werkgever ook de extra kosten dekken.

Als het bureau onder de aangegeven prijslimiet valt, worden de kosten voor je in hoogte verstelbare bureau volledig gedekt door je zorgverzekering en hoef je je geen zorgen meer te maken over de financiële aspecten. Goed nieuws voor u op dit punt: De prijs van de Desk Pro 2 van Yaasa ligt onder de aangegevenmaximumgrens. De aankoop van het bureau brengt dus geen extra kosten met zich mee voor u of uw werkgever.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat, ondanks overtuigende documentatie, uw aanvraag niet noodzakelijk goedgekeurd hoeft te worden. Als dit wel het geval is, kun je een nieuwe aanvraag indienen. U kunt bijvoorbeeld een ander certificaat laten afgeven en verdere argumenten verzamelen die rechtvaardigen dat de zorgverzekeraar de kosten van het in hoogte verstelbare bureau vergoedt.

Van wie is het gesubsidieerde in hoogte verstelbare bureau?

De kosten voor je zit-sta bureau zijn gedekt, maar nu rijst de vraag wie er officieel eigenaar van is. Wat gebeurt er als je van baan verandert of je huidige baan verlaat?

Als de werkgever de kosten van je in hoogte verstelbare bureau heeft gedekt, is het bureau eigendom van het bedrijf. Dus als je op een dag het bedrijf verlaat, behoudt de werkgever het bureau. Als het in hoogte verstelbare bureau werd gefinancierd door de ziektekostenverzekering of een revalidatie-instelling, is het bureau van jou. Dus als je van werkgever verandert, kun je het bureau zonder problemen meenemen. Uitzondering: Als de prijs van het bureau hoger is dan het gefinancierde bedrag en je werkgever betaalt het verschil, dan is het bureau ook gedeeltelijk eigendom van de werkgever.

Anleitung für Finanzierung von höhenverstellbaren Schreibtischen durch die Krankenkasse.

Samenvatting: Stap-voor-stap instructies voor uw gratis zit-sta tafel

Hieronder hebben we de belangrijkste punten waarmee je rekening moet houden op weg naar een gratis in hoogte verstelbaar bureau kort samengevat:

1. neem contact op met uw werkgever

Volgens de Arbowet is de werkgever primair verantwoordelijk voor een optimale inrichting van uw werkplek. Hij is daarom het eerste aanspreekpunt als het gaat om de financiering van een in hoogte verstelbaar bureau. Informeer vooraf naar devoordelen van zit-sta bureaus op , vraag eenkostenraming aan bij de fabrikant en stel indien nodig eenmedische verklaring op . Zo kun je je werkgever overtuigen met goede argumenten voor een in hoogte verstelbaar bureau.

2. revalidatieorganisatie

Als je werkgever weigert om je een in hoogte verstelbaar bureau aan te schaffen, kun je proberen om je zit-sta bureau vergoed te krijgen via de LTA . Afhankelijk van het geval wordt LTA aangeboden door verschillende revalidatieaanbieders , die we hierboven in de blogpost hebben opgesomd. Om een aanvraag in te dienen, heb je een medische verklaring, een kostenraming en het relevante aanvraagformulier nodig, dat je bij de revalidatieaanbieder kunt krijgen.

3. ziekenfonds

Het ziekenfonds is het laatste aanspreekpunt omdat het niet wettelijk verplicht is om uitkeringen te verstrekken voor deelname aan het beroepsleven. Aanvragen bij het ziekenfonds om de kosten van een in hoogte verstelbaar bureau te vergoeden, kunnen echter worden goedgekeurd als wordt vastgesteld dat het zit-sta bureau een onmisbaar hulpmiddel voor je is op het werk en noch de werkgever noch de revalidatieorganisatie ervoor wil betalen.

Wist je dat je je bureau ook kunt aftrekken van je belastingen?

Gids: Uw bureau aftrekken van de belasting

Wat kan ik nog meer doen voor mijn gezondheid op het werk?

Naast de mogelijkheid om hulpmiddelen en apparatuur voor je werkplek te financieren, biedt de Duitse pensioenverzekering ook eengezondheidspreventieprogramma . Dit gratis programma is gericht op alle werknemers die gezondheidsproblemen ondervinden op het werk. Dit omvat bijvoorbeeld rugpijn veroorzaakt door een gebrek aan beweging op het werk.

Het preventieprogramma is gratis en duurt in totaal 6 maanden. Het wordt voor of na werktijd uitgevoerd, maar omvat ook een paar doorbetaalde verlofdagen. Het programma richt zich op training, voedingsadvies en stressmanagement. Als je naast het afwisselend zitten en staan op het werk nog meer voor je gezondheid wilt doen, kun je alle informatie vinden op deDRV-website .